• Unde gasesti informatii despre cele sapte regimuri speciale?
In Codul Fiscal cu Normele de aplicare valabil din 1 ianuarie 2019 - actualizat în data de 12.06.2019
  • Care sunt cele 7 regimuri speciale?
1.Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici

Scutirea de taxa (regim special de scutire)  se acorda persoanei impozabile a cărei cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de 88.500 euro.

Echivalentul în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei.

2.Regimul special pentru agențiile de turism

Baza de impozitare este constituită din marja de profit, exclusiv taxa, care se determină ca diferență între suma totală care va fi plătită de călător, fără taxă, și costurile agenției de turism, inclusiv taxa, aferente livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii în beneficiul direct al călătorului, în cazul în care aceste livrări și prestări sunt realizate de alte persoane impozabile.

3.Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități

Regimul special reprezintă reglementările speciale prevăzute in Codul Fiscal pentru taxarea livrărilor de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi la cota de marjă a profitului.

4.Regimul special pentru aurul de investiții

Operațiuni scutite de taxă:

  • livrările, achizițiile intracomunitare și importul de aur de investiții, inclusiv investițiile în hârtii de valoare, pentru aurul nominalizat sau nenominalizat ori negociat în conturi de aur și cuprinzând mai ales împrumuturile și schimburile cu aur care conferă un drept de proprietate sau de creanță asupra aurului de investiții, precum și operațiunile referitoare la aurul de investiții care constau în contracte la termen futures și forward, care dau naștere unui transfer al dreptului de proprietate sau de creanță asupra aurului de investiții;
  • serviciile de intermediere în livrarea de aur de investiții, prestate de agenți care acționează în numele și pe seama unui mandant.
5.Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană

Orice persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană poate utiliza un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil ori reședința obișnuită în Uniunea Europeană. Regimul special permite, printre altele, înregistrarea unei persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană într-un singur stat membru, conform prezentului articol, pentru toate serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile stabilite în Uniunea Europeană.

6.Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum

<<Mini-ghișeul unic va intra în funcțiune la 1 ianuarie 2015 și va permite persoanelor impozabile care prestează servicii de telecomunicații, servicii de televiziune și radiodifuziune și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile, în state membre în care nu dețin un sediu, să declare TVA datorată pentru serviciile respective prin intermediul unui portal web, în statul membru de identificare. Regimul este opțional și reprezintă o măsură de simplificare luată în urma modificării normelor TVA privind locul prestării, constând în faptul că prestarea are loc în statul membru al clientului și nu în cel al furnizorului. Regimul permite persoanelor impozabile să evite înregistrarea în fiecare stat membru de consum. Mini-ghișeul unic reflectă regimul aflat în vigoare până în 2015 pentru prestarea de servicii furnizate pe cale electronică de către furnizori nestabiliți în Uniunea Europeană c ătre persoane neimpozabile.

În practică, în cadrul acestui regim, o persoană impozabilă înregistrată la mini-ghișeul unic dintr-un stat membru (statul membru de identificare) depune trimestrial la mini-ghișeul unic, pe cale electronică, declarații de TVA conținând detalierea serviciilor de telecomunicații, serviciilor de televiziune și radiodifuziune și a serviciilor furnizate pe cale electronică unor persoane neimpozabile din alte state membre (stat sau state membre de consum), împreună cu TVA datorată. Declarațiile respective, precum și TVA plătită, sunt transmise ulterior de către statul membru de identificare statelor membre de consum corespunzătoare, printr-o rețea de comunicații securizată. >>

Mai multe informatii pot fi gasite aici:

Ghid privind mini-ghișeul unic pentru TV

Articol de interes:

Servicii furnizate pe cale electronica catre persoane fizice

7.Regimul special pentru agricultori

Agricultorul care aplică regimul special:

  • nu are obligația de a colecta TVA pentru livrările de produse agricole rezultate din unele activități agricole;
  • nu are dreptul să deducă taxa achitată sau datorată pentru achizițiile sale în cadrul activității efectuate în regimul special.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A